Ee |  En

You are here

About

    About

    Euroopa Liidus on ca 40% kogu energiakasutusest seotud ehitistega. Sellest pool saaks säästa lihtsate ja tõhusate meetmete abil. Eestis on võimalik saavutada vähemalt 30% energiasäästu 20. sajandil ehitatud kortermajade renoveerimisega. Euroopa Liidu 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks ning Eesti ehitussektori konkurentsivõime tõstmiseks tuleb ehitusmeistreid ja -töölisi energiatõhususe alal harida. Sel eesmärgil viidi Eestis ellu projekti BUILDEST, mis on osa Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse (EACI) projektist „Ehitame üles teadmised“ (Build Up Skills) ning mille laiem taotlus on teadmiste kasvu kaudu tagada ehitussektori energiatõhusam toimimine, et säästa 2020. aastaks 20% energiat praegu tarbitavast.

    Projekti eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti ehitussektori kujunemisest ja hetkeseisust, õiguslikust ja poliitilisest taustast, haridussüsteemist (kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidus) ning kirjeldada tööjõu koolitus- ja kvalifikatsioonivajadusi. Lisaks tuua välja ka analüüsi käigus leitud võimalikud takistused, mis on seotud töötajate kvalifikatsiooniga ehitussektoris ning mis võivad kõige enam mõjutada „Eesti 2020“ eesmärkide saavutamist energiatõhususe taotlemisel. Projekti käigus valmis Eesti ehitusvaldkonna täiendusõppe ja koolituse teekaart ning tegevuskava aastani 2020, millega loodi alus kvalifikatsiooni- ja haridussüsteemi arendamisele ja millesse kaasati nii asjakohaseid sidusrühmi kui ka ehitusturu teisi osalisi. Teekaardi ja tegevuskava koostamise peamine eesmärk on julgustada sidusrühmi pakkuma koolitusi, laiendama ja uuendama olemasolevaid kvalifikatsiooninõudeid ning tõsta täiendusõppe taset ehitussektoris, võttes arvesse ka valdkonna arengusuundi Euroopas.