Ee |  En

You are here

    National Country Block

    Projekti BUILDEST eesmärk oli töötada välja energiatõhusate ja jätkusuutlike ehituslahenduste loojatele täiendõppe ja hariduse kava, mis oleks vastavuses Eestile seatud 2020. aasta energiaalaste eesmärkidega ning võtaks arvesse ka “liginullenergiahoonete” nõudeid. Projekti käigus valminud tegevuskava lõppeesmärk haridusvaldkonnas oli julgustada asjaomaseid sidusgruppe pakkuma koolitusi ning kaasajastama ja uuendama olemasoleva kvalifikatsioonisüsteemi nõudeid, et parandada oluliselt ehitussektori täiendõppe valdkonda, arvestades ka valdkonna arengusuundadega Euroopas.

    BUILDEST projekti konsortsium koosnes viiest organisatsioonist, kes kõik on seotud energiatõhususalaste meetmete arendamise ja rakendamisega Eestis. Projekti partneriteks olid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), SA KredEx, SA Innove, Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL) ja Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ).

    BUILDEST projekt kestis 1.novembrist 2011 kuni 30. aprillini 2013.

    Link: