Ee |  En

You are here

Project Profile

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  National projects:
  Estonia
  Project short description

  Eesti ehitusvaldkonna tööjõu koolitamise tegevuskava koostamine aastani 2020 on osa Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse (EACI) elluviidavast projektist Build Up Skills, mida rahastatakse programmi Intelligent Energy Europe (IEE) kaudu. Projekti laiem eesmärk oli töötada välja energiatõhusate ja jätkusuutlike ehituslahenduste loojatele täiendusõppe ja koolituse tegevuskava, mis oleks vastavuses Eestile seatud 2020. aasta energiaalaste eesmärkidega ning võtaks arvesse ka “liginullenergiahoonete” nõudeid. Projekti käigus valminud tegevuskava lõppeesmärk on julgustada asjaomaseid huvirühmi pakkuma koolitusi ning kaasajastama ja uuendama olemasoleva kvalifikatsioonisüsteemi nõudeid, arvestades ka valdkonna arengusuundadega Euroopas. Projekt koondas kõiki ehitusvaldkonna huvirühmi eesmärgiga: 1) pakkuda parimaid kogemusi ja oskusi ehitussektoripõhise hariduse, koolitus- ja kvalifikatsioonisüsteemi ning tööturu analüüsiks; 2) analüüsi tulemuste suunamiseks ja jätkusuutlike lahenduste pakkumiseks ehitussektoris arendada välja tegevuskava, mis arvestaks energiatõhususe ja taastuvenergia eesmärke 2020. aastaks. 

  BUILDEST projekti käigus koostati:

  1. Eesti ehitussektori haridusvõimaluste ja tööjõu uuringu aruanne, mis annab ülevaate ehitussektori arengusuundadest, seadusandlikust ja poliitilisest taustast, haridussüsteemist (kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidus) ning selgitab ja kirjeldab koolitus- ja kvalifikatsioonivajadusi nõutud energiatõhususalaste teadmistega tööjõu osas.
  2. Eesti ehitusvaldkonna tööjõu koolitamise tegevuskava aastani 2020, mis võtab arvesse eelneva uuringu tulemusi ja järeldusi ning keskendub energiatõhususalastele teadmistele ja oskustele. Tegevuskava aitab kaasa riikliku täiendusõppe, koolitusprogrammide ja kvalifikatsioonisüsteemi edasisele arendamisele ehitussektoris, mille väljatöötamisel kaasatakse nii huvirühmi kui ka ehitusturu teisi osalisi.
  Project coordinator
  Sihtasutus KredEx
  Contact name
  Triin Väljataga
  Email address
  National website

  Project Coordinator